Thông báo Kết luận giao ban ngày 24/11/2015

Ngày 24/11/2015 tại Văn phòng đại diện Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại TP.Kon Tum, đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp giao ban. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các phòng, ban, đơn vị và kết quả thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thanh Hà đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

1. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực cửa khẩu:

- Phân công, bố trí công chức lãnh đạo quản lý, nhân viên thường xuyên trực tại cơ quan, đơn vị để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và xử lý tốt các tình huống phát sinh (Văn phòng, Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thực hiện).

- Yêu cầu các đơn vị thi công, các doanh nghiệp đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y bổ sung đầy đủ các biển báo về ATGT, ATLĐ, VSMT, bố trí đầy đủ các biện pháp che chắn khi thi công, tránh để vật liệu rơi vãi làm ảnh hường đến người tham gia giao thông và nhân dân sống ở hai bên đường (Phòng QHMT chủ trì phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư, Cty ĐTPTHT, Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thực hiện).

2. Công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư, quy hoạch, doanh nghiệp:

- Tham mưu nội dung trả lời phỏng vấn của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hút đầu tư vào KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh;  văn bản cần phản biện của UBMTTQVN tỉnh Kon Tum theo văn bản số 2519/UBND-VX ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh và văn bản số 388/KH-MTTQ-BTT ngày 12/10/2015 của BTT-UBNTTQVN tỉnh Kon Tum (phòng KHTC chủ trì phối hợp thực hiện).

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, nhà đầu tư (Công ty Nhân thành -10B, Công ty Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Nhân Thành Bờ Y, Công ty TNHH MTV Chiến Thắng I, Công ty Tân Tân Phú, Công ty STC Tây Nguyên, Công ty TNHH Nam Nguyên …) về việc triển khai thực hiện dự án tại KKT, KCN theo tiến độ; Hướng dẫn HTX Vạn Thành thực hiện các thủ tục đầu tư dự án sản xuất gạch không nung tại thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi theo qui định (Tổ hỗ trợ đầu tư phối hợp với phòng KHTC, QHMT, QLTH thực hiện).

 - Xây dựng phương án chi tiết chi trả tiền đền bù cho các hộ nhận tiền để thực hiện GPMB đối với dự án đầu tư của Công ty Dương Minh Châu; liên hệ với công ty cử người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật tại Kon Tum để giao dịch (Đ/c Thuận -PTB chỉ đạo, phòng QLTH và các đơn vị liên quan thực hiện).

- Xây dựng thang lương, bảng lương của người lao động tại Công ty ĐTPTHT theo đúng quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP của chính phủ (Công ty ĐTPTHT chủ trì phối hợp với Văn phòng, phòng KHTC thực hiện).

- Giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về QHXD cho Công ty Diệp Bảo Kon Tum theo quy định; Tiếp tục theo dõi việc xin chủ trương đầu tư  Dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y  (phòng QHMT chủ trì thực hiện).

- Báo cáo tình hình thực hiện phát triển nhân lực  năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực năm2016 và giai đoạn 2016 -2020 (Phòng QLTH chủ trì thực hiện xong trước ngày 09/12).

 3. Thực hiện các dự án đầu tư:

- Đối với các dự án đang triển khai: Tiếp tục tập trung đôn đốc chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án (Ban quản lý các dự án đầu tư thực hiện).

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch năm 2015 từ KCN Hòa Bình (giai đoạn II); Trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình giai đoạn I và giai đoạn II sau khi UBND tỉnh có chủ trương (Công ty ĐTPTHT chủ trì phối hợp với phòng KHTC, BQL các dự án đầu tư, phòng QHMT thực hiện).

4. Công tác Văn phòng:

- Các phòng, đơn vị chủ động triển khai thực hiện đánh giá, tổng kết công tác năm 2015; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 và đánh giá công chức, nhân viên năm 2015 theo quy định (Lưu ý: khi tổng kết mời lãnh đạo Ban tham dự).

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW 2014 của Bộ chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo; rà soát lại đối tượng CCVC cử đi đào tạo, bồi dưỡng sau đại học của năm 2016 và kế hoạch 2016 -2020 theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2016 (Văn phòng thực hiện).

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Thanh Hà để các phòng, ban, đơn vị trực thuộc biết và các cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.