Thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

Thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. Tải về: File đính kèm.