Thông báo chuyển văn bản 1069-CV/BTCTU

Thông báo chuyển văn bản 1069-CV/BTCTU về cử cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và đại học (văn bằng 2). Tải về: File đính kèm.