Thông báo hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì công đồng" lần thứ II

Thông báo hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì công đồng" lần thứ II. Xem văn bản tại đây!