Thông báo kết luận giao ban ngày 05/5/2017

Ngày 05/5/2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉn, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

1. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của BQL Khu kinh tế tỉnh theo hướng thu gọn đầu mối; rà soát vị trí việc làm, xác định lại biên chế của cơ quan theo hướng tinh gọn; tham mưu công tác tổ chức cán bộ tại Ban Quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện).
2. Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 10/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí các cơ quan nhà nước trên đia bàn tỉnh, phân công, ủy quyền đồng chí Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban trực thực hiện công tác phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí tại cơ quan, đơn vị (Văn phòng thực hiện).  
3. Tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo điều chỉnh quy hoạch KCN Sao Mai và cập nhật nội dung thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho 3 nước Campuchia- Lào- Việt Nam báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (phòng QHXD thực hiện). 
4. Lập thủ tục đề nghị thu hồi giấy chứng nhật quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Mười Hiệp Phát, Công ty TNHH MTV Văn Vương Ngọc Hồi theo quy định; Thông báo cho DNTN thương mại Gia Bảo, Công ty TNHH MTV thương mại và vận tải ô tô Quốc Huy khẩn trương vận chuyển 03 container ra khỏi bãi đỗ xe tại cửa nhập (phòng TNMT thực hiện); Tổ chức họp liên ngành về việc Công ty TNHH MTV thương mại và vận tải ô tô Quốc Huy triển khai dự án đầu tư tại lô TM 30, khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (phòng QHXD chuẩn bị nội dung). 
5. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, vận động thu hút đầu tư vào các KCN, CCN và KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y; tăng cường việc đăng tải các tin, bài trên trang TTĐT cơ quan (mỗi phòng, đơn vị một tuần ít nhất phải có 01 tin bài) (Phòng Quản lý đầu tư, các phòng, đơn vị, BBT Trang TTĐT thực hiện).
6. Công tác quản lý các dự án đầu tư: Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình khắc phục sửa chữa Đường nội bộ trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Chuẩn bị thủ tục đầu tư xây dựng mái che và sửa chữa một số hạng mục Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Lập kế hoạch bảo trì, cải tạo chỉnh trang nút giao thông đường nội bộ trạm kiểm soát liên hợp liên hợp; Tiếp tục triển khai dự án Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam – Lào - Campuchia.
7. Các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao để chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo này./.

Văn phòng