Thông báo kết luận giao ban ngày 29/5/2017

Ngày 29/5/2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉn, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

1. Các phòng, đơn vị tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung đã được phân công tại Thông báo số 27/TB-BQLKKT ngày 05/5/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

2. Trên cơ sở Báo cáo của Đoàn kiểm tra về kết quả kiểm tra theo Kế hoạch số 20/KH-BQLKKT ngày 17/3/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu các phòng, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu văn bản đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ về xây dựng, đất đai, quy hoạch, môi trường, GPMB ... theo quy định (thời gian thực hiện trước ngày 15/6/2017).

3. Thông báo Công ty TNHH Nhân Thành 10-B bàn giao lại lô TM23 tại khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để lập thủ tục bàn giao đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định (phòng Quản lý TNMT phối hợp với phòng QHXD, QLĐT thực hiện).

4. Công tác quản lý các dự án đầu tư: Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình khắc phục sửa chữa Đường nội bộ Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y; thủ tục đầu tư xây dựng mái che và sửa chữa một số hạng mục Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Lập kế hoạch bảo trì, cải tạo chỉnh trang nút giao thông đường nội bộ trạm kiểm soát liên hợp liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y; thủ tục Dự án Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam – Lào - Campuchia.

5. Các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao để chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo này.

BBT (tổng hợp)