Thông báo phân công cử CBCC xuống giúp xã kết nghĩa ĐắkAng - Huyện Ngọc Hồi

Thông báo phân công cử CBCC xuống giúp xã kết nghĩa ĐắkAng - Huyện Ngọc Hồi trong công tác chống hạn (đợt 1)