Thông báo phân công lịch Tổ hỗ trợ đầu tư tháng 7/2017

Thông báo phân công lịch Tổ hỗ trợ đầu tư tháng 7/2017. Tải về: File đính kèm.