Thông báo số điện thoại, số fax của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một của của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Thông báo số điện thoại, số fax của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một của của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum