Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Thực hiện Thông báo số 05/TB-UBND, ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc nghỉ nghỉ Lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016:

Công chức, viên chức và người lao động cơ quan nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 07 tháng Giêng năm Bính Thân). Trong đó từ ngày 07/02/2016 đến hết ngày 11/02/2016 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 04 tháng Giêng năm Bính Thân) là các ngày nghỉ lễ, các ngày còn lại là ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ bù của ngày nghỉ hàng tuần.

2. Về việc thực hiện lịch trực trong thời gian nghỉ Tết:

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức công tác dọn vệ sinh nơi công sở và thực hiện lịch trực, bảo vệ trong thời gian nghỉ Tết (theo phân công lịch trực của cơ quan BQLKKT tỉnh).

- Văn phòng đại diện BQLKKT tỉnh tại TP. Kon Tum, Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Công ty Đầu tư PTHT Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư tự lên lịch trực cơ quan, gửi danh sách về Văn phòng BQLKKT tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Tổ Công tác 04 của BQLKKT tỉnh bố trí, phân công lịch trực tại xã kết nghĩa ĐăkAng, huyện Ngọc Hồi theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy.

- Văn phòng BQLKKT tỉnh tham mưu việc phân công lịch trực lãnh đạo, trực cơ quan; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về UBND tỉnh (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 08/01/2016). Đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện lịch trực của các Phòng, đơn vị trực thuộc trong thời gian nghỉ Tết.

3. Về việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu truyên truyền:

- Tại Trụ sở BQLKKT tỉnh, Văn phòng đại diện BQLKKT tỉnh tại TP. Kon Tum, Trụ sở Công ty Đầu tư PTHT Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Ban Quản lý các Dự án đầu tư thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền trong thời gian 10 ngày (từ ngày 02/02/2016 đến hết ngày 11/2/2016).

 - Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: Thực hiện theo Hướng dẫn số 02-HD/BTGTU, ngày 22/12/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thông báo số 183/TB-UBND, ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh và Thông báo số 01/TB-BQLKKT, ngày 04/01/2016 của BQLKKT tỉnh về việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn năm 2016.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo đến các Phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan biết, thực hiện./.