Thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2016

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 như sau:

1. Về thời gian nghỉ Tết Dương lịch:

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày (Thứ sáu, ngày 01/01/2016).

2. Về việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu:

- Tại Trụ sở BQLKKT tỉnh (Khu I, Khu KTCK Quốc tế Bờ Y), Văn phòng đại diện BQLKKT tỉnh tại TP. Kon Tum (số 145 Ure, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Trụ sở Công ty Đầu tư PTHT Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Ban Quản lý các Dự án đầu tư thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trong thời gian từ ngày 31/12/2015 đến hết ngày 03/01/2016.

- Công chức, viên chức và người lao động cơ quan thực hiện nghiêm việc treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình, khu dân cư sinh sống theo đúng quy định của các cấp chính quyền địa phương.

3. Về việc thực hiện lịch trực cơ quan:

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức công tác dọn vệ sinh nơi công sở và thực hiện lịch trực, bảo vệ trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch (theo phân công lịch trực của Văn phòng BQLKKT tỉnh).

- Văn phòng đại diện BQLKKT tỉnh tại TP. Kon Tum, Ban Quản lý CKQT Bờ Y, Công ty Đầu tư PTHT Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý các Dự án Đầu tư tự lên lịch trực cơ quan, gửi danh sách về Văn phòng BQLKKT tỉnh để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo BQLKKT tỉnh và UBND tỉnh theo quy định.

- Văn phòng BQLKKT tỉnh tham mưu, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về UBND tỉnh. Đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các Phòng, đơn vị trực thuộc trong thời gian nghỉ lễ.

Thông báo đến các Phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan biết, thực hiện./.