Thông báo về việc cử CCVC, NV tham dự Triển lãm bản đồ và trưng vày tư liệu ` Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch siử và pháp lý `

Thông báo về việc cử CCVC, NV tham dự Triển lãm bản đồ và trưng vày tư liệu ` Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch siử và pháp lý. Tải về: File tại đây!