* Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIO- ETHANOL của Công ty Cổ phần Tấn Phát

Ngày 22/8/2017, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-BQLKKT về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIO- ETHANOL và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 38221000 008 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp lần đầu ngày 25/8/ 2011 cho Công ty cổ phần Tấn Phát và hết hiệu lực kể từ ngày 22/8/2017.

Lý do chấm dứt hoạt động: Theo điểm đ, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 quy định dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: " Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư" và điểm c, khoản 2, Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Thanh toán dứt điểm các khoản nợ đọng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có). Nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư số 38221000008 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp theo quy định./.

                                                                              Phòng QLĐT