Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2015 và chương trình công tác tháng 10/2015

Thực hiện Thông báo số 110/TB-UBND ngày 05/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2015. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo kết quả công tác trong tháng 9 và một số đầu công việc của tháng 10/2015 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 9/2015

1. Lĩnh vực kế hoạch, tài chính, thu hút đầu tư:

a) Lĩnh vực kế hoạch:

- Xây dựng dự toán NSNN năm 2016 của Ban quản lý Khu kinh tế; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm; Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2015.

- Rà soát đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X; đánh giá hoạt động của đơn vị sư nghiệp công lập.

- Báo cáo một số nội dung xin chủ trương của UBND tỉnh: Điều chỉnh quy hoạch đối với Khu công nghiệp Hòa Bình giai đoạn I và đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; chấp thuận chủ trương cho Cty Nhân Thành 10B được đầu tư mở rộng địa điểm tập kết kiểm tra hàng hoá tại các lô CQ4, CQ5 và một phần lô TM11 và các dự án đầu tư công (Dự án chợ cửa khẩu quốc tế Bờ Y, dự án đầu tư CSHT KCN Hòa Bình, CCN Đăkla).

b) Lĩnh vực tài chính:

- Làm việc với Cty Nhân Thành 10B về hoàn trả ngân sách đã bố trí đầu tư xây dựng khu siêu thị miễn thuế.

- Cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm toán khu vực 12; Báo cáo giải trình dự án sử dụng vốn hỗ trợ hợp tác Lào-Campuchia năm 2015[1].

- Hướng dẫn Công ty Cổ phần HAGL nộp tiền vào tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc nhà nước về dự án kinh doanh kho ngoại quan.

c) Thu hút đầu tư:

- Ban hành Quyết định chấm dứt thu hồi 04 dự án đầu tư[2]. Báo cáo tham luận về giải pháp kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có năng lực đầu tư và khai thác phát huy hiệu quả hạ tầng KKT.

- Thành lập bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn giúp doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ lập thủ tục đầu tư trong Khu kinh tế, khu công nghiệp; Hỗ trợ thủ tục đăng ký đầu tư của các doanh nghiêp[3].

- Rà soát tổng hợp tình hình triển khai thực hiện dự án đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp Hòa Bình.

2. Tình hình thực hiện các dự án:

- Báo cáo xin thẩm định nguồn các dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình giai đoạn 2 và Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Đăk La.

- Lập Dự toán điều chỉnh của các dự án: Đường vào Khu dân cư I-1; Nâng cấp đường D7, D9 Khu I; Đường D4 thuộc Khu I; Bãi đỗ xe Khu I; Đường giao thông từ Trạm kiểm soát liên hợp đến đường NT18 (theo văn bản số 1575/BXD-KTXD ngày 20/7/2015 của Bộ Xây dựng); Xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng giai đoạn 2 các dự án: Bãi đỗ xe Khu I, Đường D4 thuộc Khu I, Đường giao thông từ Trạm kiểm soát liên hợp đến đường NT18; xin chủ trương điều chỉnh thiết kế dự án đường giao thông từ Trạm kiểm soát liên hợp đến đường NT18 – KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Công tác kế hoạch đầu tư công trung hạn: Báo cáo xin chủ trương đầu tư của dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư vào Khu I, Khu II – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, môi trường và quản lý DN:

a) Quản lý đất đai:

- Phối hợp với UBND huyện Ngọc Hồi về thu hồi chi tiết đất một số dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; ký HĐ thuê đất với công ty TNHH MTV kinh doanh xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia lai; Công ty TNHH MTV Mạnh Cương.

- Rà soát, cập nhật bổ sung danh mục các dự án, công trình có nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016-2015. Rà soát lại các tồn đọng của các nhà đầu tư liên quan đến việc sử dụng đất tại KCN Hòa Bình, CCN ĐăkLa và KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y[4].

- Nghiên cứu tham mưu tính tiền thuê đất cho các Dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND.

- Phối hợp với UBND huyện Đăk Hà, huyện Ngọc Hồi về công tác bồi thường, GPMB đối với dự án[5].

          b) Quản lý quy hoạch:

- Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Văn Vương Ngọc Hồi).

- Phối hợp UBND xã Bờ Y khảo sát thực địa vị trí dự kiến đề xuất bổ sung quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Bờ Y[6]; lập biên bản 02 hộ vi phạm về quy hoạch xây dựng.

- Khảo sát địa điểm dự kiến thành lập KCN mới tại TP Kon Tum báo cáo lãnh đạo Ban; Báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ một số lô đất tại KCN Hòa Bình và KKT CKQT Bờ Y để giới thiệu cho nhà đầu tư.

- Quản lý môi trường:

+ Hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động trong KKT, KCN thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và PCCC theo Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT; đề nghị phòng cánh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ xem xét mở lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở tại các doanh nghiệp hoạt động trong KKT.

+ Phối hợp Sở Tài nguyên – Môi Trường, UBND huyện Ngọc Hồi, Đắk Hà, TP.Kon Tum thực hiện việc ủy quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư vào các KCN, KKT.

c) Quản lý công nghiệp, thương mại:

- Đăng ký lại cán bộ tra cứu thông tin tờ khai hải quan phục vụ cấp C/O mẫu D (theo Công văn số 476/XNK-XXHH ngày 03/7/2014); Lập thủ tục đăng ký chữ ký và con dấu cấp C/O mẫu D.

4. Hoạt động Trạm KSLH cửa khẩu quốc tế Bờ Y:

- Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động XNK, XNC, quá cảnh: (số liệu từ ngày 16/8/2015 đến 15/09/2015):

+ Hành khách xuất nhập cảnh: 35.228 lượt (đạt 105,81 % so với tháng trước);

+ Phương tiện xuất nhập cảnh: 4.255 lượt (đạt 73,35 % so với tháng trước);

+ Tổng giá trị kim ngạch XNK 19.388.503,40 USD (đạt 69,88% so với tháng trước);

+ Các khoản thu (thuế, phí, lệ phí) trong tháng: 16.622.333.940 đồng (đạt 54,64 % so với tháng trước) Có bản kê chi tiết kèm theo.

          - Phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y thường xuyên kiểm tra, kiểm soát không để các doanh nghiệp đổ gỗ, san tải gỗ tại khu vực Lô QH TM12 (Bãi gỗ Quân khu 4 cũ), Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Tham  gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ) gửi Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh tổng hợp.

- Phối hợp với Trung tân kiểm dịch Y tế tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, nhóm nòng cốt thực hiện Mô hình Phòng, chống HIV/AIDS qua biên giới.

5. Công tác quản lý hạ tầng KCN, KKT:

- Đã rà soát tình hình sử dụng đất, đăng ký thực hiện dự án đầu tư của các doanh nghiệp trong KCN Hòa Bình.

- Tiến hành duy tu, bảo dưỡng hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Kiểm tra, sửa chữa và tổ chức thắp sáng toàn bộ hệ thống điện công lộ tại khu trung tâm khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Thực hiện thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh và quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đảm bảo đúng quy định; Duy trì thường xuyên hoạt động cung cấp nước sạch tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

6. Công tác tổ chức, văn phòng:

- Xây dựng Đề án tinh giản biên chế của cơ quan; báo cáo số lượng, CCVC thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc năm 2015.

- Thành lập Tổ kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh; Phân công bố trí lãnh đạo, CCVC,NV trực cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Xây dựng Quy chế nâng lương trước thời hạn.

- Hướng dẫn các phòng, đơn vị tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XV; tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10/2015

1. Lĩnh vực kế hoạch, tài chính:

- Xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Rà soát chính sách Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính phủ; xác định nhu cầu kinh phí năm 2016 thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

2. Thực hiện các dự án:

- Các dự án triển khai giai đoạn 2: Triển khai đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: Xây lắp công trình, tư vấn giám sát xây dựng công trình, bảo hiểm công trình (Đường D4 thuộc Khu I – KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bãi đỗ xe Khu I – KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

- Điều chỉnh thiết kế dự án: Đường giao thông từ Trạm kiểm soát liên hợp đến đường NT18 – KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công xây dựng công trình đạt chất lượng, đảm bảo tiến độ dự án: Mở rộng đường hai bên Trạm kiểm soát liên hợp và nâng cấp đường D2 Khu I (đoạn từ đường D1 đến đường vào Khu dân cư I-1) - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

3. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, môi trường và quản lý DN:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Kon Tum về việc miễn trừ đấu nối nước thải của doanh nghiệp hoạt động tại KCN Hòa Bình, báo cáo đề xuất tham mưu UBND tỉnh quyết định việc miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tại KCN Hòa Bình theo quy định.

- Hướng dẫn các nhà đầu tư lập các thủ tục về môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy đinh.

- Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra nhằm thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan về công tác bàn giao quỹ đất sau bồi thường của KCN Sao Mai cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 524/VP-KTN, ngày 21/04/2015).

4. Công tác quản lý hạ tầng KCN, KKT:

- Phối hợp, xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng của các doanh nghiệp vi phạm tại KCN Hòa Bình (Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân, Xí nghiệp May Nhà Bè, Xí nghiệp Lâm Tùng, Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc, Công ty TNHH TM Đại Lâm Mộc).

- Phối hợp với thanh tra Sở TNMT kiểm tra lại việc chấp hành về bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp sản xuất viên nén đã bị dừng sản xuất.

- Xây dựng phương án giá cung cấp nước sạch của Nhà máy cấp nước tại khu trung tâm khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

5. Hoạt động tại Trạm KSLH:

- Duy trì thường xuyên công tác chủ trì phối hợp các ngành công tác tại Trạm trong việc kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hoá qua lại cửa khẩu theo quy định.

- Bố trí bố trí phòng làm việc của lãnh đạo các cơ quan liên ngành công tác tại Trạm KSLH cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Xây dựng Nội quy cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và chương trình công tác trọng tâm tháng 10/2015 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh./.

 

[1] Dự án: Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

[2] Cty Thành Long - KCN Hoà; Cty CP Thành Ngọc - Khu II KKTCK; Hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp và dịch vụ Đăk Sú - KKTCK; Cty Quốc.

 

[3] Dự án tại khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y của Công ty TNHH Nhân thành 10B; Làm việc với Công ty TNHH Mười Hiệp Phát về thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư xin chuyển nhượng dự án xây dựng văn phòng và cơ sở sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Hoàng Xuân; Hướng dẫn trình tự thủ tục xin gia hạn dự án đầu tư Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam và trẻ em lang thanh cơ nhỡ Quốc Đạt của công ty TNHH XNK Quốc Đạt.

[4] Công ty Thành Long tại KCN Hòa Bình; Công ty Thịnh Phát, Thái Dương tại CCN Đăkla.

[5] Dự án đầu tư xây dựng cơ sở han tầng Cụm công nghiệp Đăk La; vị trí dự kiến dự án một điểm dừng, một lần kiểm tra; Dự án đầu tư của: Công ty Cổ phần Dương Minh Châu; Công ty Tân Tân Phú , Công ty Thiện Chí.

[6] Tại khoảnh 11, tiểu khu 184, thuộc chi nhánh công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Ngọc Hồi- lâm trường Sa Loong quản lý