BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y


-Thu-hut-hoat-dong-thuong-mai-dich-vu-tai-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

* Thu hút hoạt động thương mại, dịch vụ tại c ...

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y được thành lập theo Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, là đơn vị sự nghiệp công lập, có trụ sở tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg của Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại cửa khẩu biên giới đất liền và các quy định pháp luật có liên quan.


Giới thiệu Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y được thành lập theo Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, có tư cách pháp nhân, tài khoản, con dấu và trụ sở tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y.