BỘ PHẬN MỘT CỬA


* Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên ...

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ban Qu ...

Ngày 30/3/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Toàn văn Quy chế như sau:


Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh ...

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.


Quy trình tiếp nhận và trả kết quả

Quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Quyết định số 51/QĐ-BQLKKT ngày 17/2/2016 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Kiên toàn lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum