CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


-Ket-qua-thuc-hien-Nghi-quyet-04-NQ-TU-trong-6-thang-dau-nam-2018

* Kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU trong ...

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh được phân công giúp đỡ xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi.


-Ban-hanh-Quy-che-theo-doi-don-doc-kiem-tra-viec-thuc-hien-cac-nhiem-vu-do-UBND-tinh-Chu-tich-UBND-tinh-giao

* Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tr ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.


-Ban-hanh-ke-hoach-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-nam-2018

* Ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày môi trường ...

Căn cứ văn bản số 738/STNMT-CCBVMT, ngày 10/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:


-Ke-hoach-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2018

* Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng ph ...

Thực hiện Quyết định 310/QĐ-UBND, ngày 29/03/2018 của UBND tỉnh về ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Ngày 24/4, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 với nội dung sau:


-Huong-dan-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-Quy-II-2018

* Hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo ...

Căn cứ Văn bản số 349/STP-PBGDPL, ngày 09/4/2018 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II/2018. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý II/2018 tại BQLKKT tỉnh như sau:


-Kim-ngach-xuat-nhap-khau-tai-cua-khau-quoc-te-Bo-Y-quy-I-dat-49-trieu-USD

* Kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc ...

Trong quý I/2018 giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y đạt gần 49 triệu USD, thu ngân sách đạt gần 48 tỷ đồng.


-Trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-ve-phong-chay-chua-chay-tai-KKT-KCN

* Triển khai thực hiện các biện pháp về phòng ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hanhg văn bản số 130/BQLKKT-QHXD về đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, KCN Hòa Bình và CCN Đăk La triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy chữa cháy.


-Ket-qua-thuc-hien-giua-nhiem-ky-Nghi-quyet-Dai-hoi-XV-Dang-bo-tinh

* Kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết ...

Theo báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, gắn phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh giai đoạn 2016-2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.


-Ban-hanh-Ke-hoach-thuc-hien-phuong-an-ung-pho-su-co-dam-bao-an-toan-thong-tin-mang

* Ban hành Kế hoạch thực hiện phương án ứng p ...

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin, đưa ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng; Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả phương án ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng; Đảm bảo an toàn thông tin mạng của cơ quan, có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng.


Ban-hanh-ke-hoach-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-nam-218

Ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp ...

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 như sau:


-Xay-dung-thuc-thi-phuong-an-don-gian-hoa-che-do-bao-

* Xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa c ...

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh về rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BQLKKT rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.


Thong-bao-hop-ket-luan-giao-ban-co-quan

Thông báo họp kết luận giao ban cơ quan

Ngày 25/12/2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:


Ban-hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2018

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 201 ...

Thực hiện Kế hoạch số 995/KH-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 3335/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018.


-CCN-Hoan-tra-mat-bang-mot-so-lo-dat-tai-Cum-cong-nghiep-Dak-La

* CCN: Hoàn trả mặt bằng một số lô đất tại Cụ ...

Cụm công nghiệp Đăk La, xã Đăk La được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 24/5/2016. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh là đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý nhà nước Cụm công nghiệp.


-Thong-bao-ket-luan-hop-giao-ban-co-quan

* Thông báo kết luận họp giao ban cơ quan

Ngày 13/11 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:


-KCN-HOA-BINH-Don-doc-cac-doanh-nghiep-cham-dua-dat-vao-su-dung-

* KCN HÒA BÌNH: Đôn đốc các doanh nghiệp chậm ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành văn bản đề nghị Cổ phần In và Bao bì Kon Tum đưa đất vào sử dụng đúng theo quy định tại khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.


-MOI-TRUONG-Trien-khai-cong-tac-phong-ngua-ung-pho-va-khac-phuc-vu-viec-su-co-moi-truong

* MÔI TRƯỜNG: Triển khai công tác phòng ngừa, ...

Ngày 18/10, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Văn bản số 476/BQLKKT-TNMT về đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ra sự cố môi trường tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, KCN Hòa Bình và CCN Đăk La triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc, sự cố môi trường.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các nội dung sau:


-Ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-Luat-trach-nhiem-boi-thuongcua-nha-nuoc

* Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhi ...

Thực hiện Kế hoạch số 2770/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/10, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại cơ quan, đơn vị.


-Ban-hanh-Ke-hoach-trien-khai-De-an-“Xa-hoi-hoa-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-va-tro-giup-phap-ly-giai-doan-2012-2016”-den-nam-2021

* Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xã hội ...

Nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1872/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 47/KH-BQLKKT của BQLKKT tỉnh.


-Ke-hoach-thuc-hien-Thoa-thuan-Paris-ve-bien-doi-khi-hau

* Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến ...

Nhằm tăng cường trách nhiệm của các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc BQL Khu kinh tế; các cơ sở SXKD trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đăk La trong việc thực hiện tốt công tác quản lý và BVMT, giảm thiểu việc phát thải khí nhà kính ra môi trường.