CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


-Phat-hanh-van-ban-ap-dung-chu-ky-so-va-chung-thu-so-

* Phát hành văn bản áp dụng chữ ký số và chứn ...

Thực hiện Công văn số 1997/UBND-KGVX ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng, phát hành văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ban quản lý Khu kinh tế thông báo việc phát hành văn bản áp dụng chữ ký số và chứng thư số như sau:


-Day-nhanh-viec-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-tai-Cum-cong-nghiep-Dak-La

* Đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục đầu tư tại ...

Ban quản lý Khu kinh tế vừa có Văn bản số 346/BQLKKT-QHXD về đôn đốc Công ty cổ phần kinh doanh thương mại và vật liệu xây dựng Tây Nguyên thực hiện các thủ tục đầu tư đối với dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông tươi, ngói, gốm và các sản phẩm trang trí cao cấp khác từ đất sét tại CCN Đăk La.


-Day-manh-thuc-hien-cuoc-van-dong-“Nguoi-Viet-Nam-uu-tien-dung-hang-Viet-Nam”

* Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việ ...

Thực hiện Công văn số 1827/UBND-HTKT, ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.


-Trien-khai-cac-nhiem-vu-nham-cai-thien-nang-cao-Chi-so-PCI

* Triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện, nân ...

Ngày 06/7, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-BQLKKT về thực hiện Kế hoạch số 1706/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.


-Ket-qua-thuc-hien-Nghi-quyet-04-NQ-TU-trong-6-thang-dau-nam-2018

* Kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU trong ...

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh được phân công giúp đỡ xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi.


-Ban-hanh-Quy-che-theo-doi-don-doc-kiem-tra-viec-thuc-hien-cac-nhiem-vu-do-UBND-tinh-Chu-tich-UBND-tinh-giao

* Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tr ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.


-Ban-hanh-ke-hoach-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-nam-2018

* Ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày môi trường ...

Căn cứ văn bản số 738/STNMT-CCBVMT, ngày 10/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:


-Ke-hoach-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2018

* Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng ph ...

Thực hiện Quyết định 310/QĐ-UBND, ngày 29/03/2018 của UBND tỉnh về ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Ngày 24/4, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 với nội dung sau:


-Huong-dan-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-Quy-II-2018

* Hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo ...

Căn cứ Văn bản số 349/STP-PBGDPL, ngày 09/4/2018 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II/2018. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý II/2018 tại BQLKKT tỉnh như sau:


-Kim-ngach-xuat-nhap-khau-tai-cua-khau-quoc-te-Bo-Y-quy-I-dat-49-trieu-USD

* Kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc ...

Trong quý I/2018 giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y đạt gần 49 triệu USD, thu ngân sách đạt gần 48 tỷ đồng.


-Trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-ve-phong-chay-chua-chay-tai-KKT-KCN

* Triển khai thực hiện các biện pháp về phòng ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hanhg văn bản số 130/BQLKKT-QHXD về đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, KCN Hòa Bình và CCN Đăk La triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy chữa cháy.


-Ket-qua-thuc-hien-giua-nhiem-ky-Nghi-quyet-Dai-hoi-XV-Dang-bo-tinh

* Kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết ...

Theo báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, gắn phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh giai đoạn 2016-2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.


-Ban-hanh-Ke-hoach-thuc-hien-phuong-an-ung-pho-su-co-dam-bao-an-toan-thong-tin-mang

* Ban hành Kế hoạch thực hiện phương án ứng p ...

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về an toàn thông tin, đưa ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng; Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả phương án ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng; Đảm bảo an toàn thông tin mạng của cơ quan, có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng.


Ban-hanh-ke-hoach-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-nam-218

Ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp ...

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 như sau:


-Xay-dung-thuc-thi-phuong-an-don-gian-hoa-che-do-bao-

* Xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa c ...

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh về rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BQLKKT rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.


Thong-bao-hop-ket-luan-giao-ban-co-quan

Thông báo họp kết luận giao ban cơ quan

Ngày 25/12/2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:


Ban-hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2018

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 201 ...

Thực hiện Kế hoạch số 995/KH-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 3335/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018.


-CCN-Hoan-tra-mat-bang-mot-so-lo-dat-tai-Cum-cong-nghiep-Dak-La

* CCN: Hoàn trả mặt bằng một số lô đất tại Cụ ...

Cụm công nghiệp Đăk La, xã Đăk La được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 24/5/2016. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh là đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý nhà nước Cụm công nghiệp.


-Thong-bao-ket-luan-hop-giao-ban-co-quan

* Thông báo kết luận họp giao ban cơ quan

Ngày 13/11 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:


-KCN-HOA-BINH-Don-doc-cac-doanh-nghiep-cham-dua-dat-vao-su-dung-

* KCN HÒA BÌNH: Đôn đốc các doanh nghiệp chậm ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành văn bản đề nghị Cổ phần In và Bao bì Kon Tum đưa đất vào sử dụng đúng theo quy định tại khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.