ĐẢNG ỦY


-The-le-Giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-Dang-Giai-Bua-liem-vang

* Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đ ...

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng


-Thong-bao-tham-du-Cuoc-thi-“Tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-Viet-Nam-Lao-Lao-Viet-Nam

* Thông báo tham dự Cuộc thi “Tìm hiểu lịch s ...

Thực hiện Công văn số 879-CV/HU, ngày 28/7/2017 của Huyện uỷ Ngọc Hồi về việc tham dự Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”. Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng uỷ BQLKKT tỉnh) yêu cầu:


-Toan-van-Nghi-quyet-Hoi-nghi-lan-thu-nam-Ban-Chap-hanh-Trung-uong-Dang-khoa-XII-

* Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ba ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giới thiệu toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm:


-Toan-van-Nghi-quyet-Trung-uong-5-ve-phat-trien-kinh-te-tu-nhan

* Toàn văn Nghị quyết Trung ương 5 về phát tr ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (số 10-NQ/TW, ngày 03-6-2017). Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:


Ke-hoach-tuyen-truyen-ve-“Nam-doan-ket-huu-nghi-Viet-Nam-–-Lao-2017”

Kế hoạch tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu ng ...

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 27/4/2017 của Huyện ủy Ngọc Hồi về việc tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”. Đảng uỷ Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) ban hành Kế hoạch số 382-KH/ĐU ngày 18/5/2017 về triển khai công tác tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”, nội dung như sau:


Ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho-Chi-Minh-nam-2017-

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đứ ...

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/HU, ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 như sau:


Chi-bo-Cong-ty-DTPTHT-Khu-kinh-te-tinh-to-chuc-Dai-hoi-Chi-bo-lan-thu-IV-nhiem-ky-2017--2020

Chi bộ Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh tổ chứ ...

Được sự đồng ý của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, ngày 21 tháng 4 năm 2017, Chi bộ Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020.


Dang-bo-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh-to-chuc-Dai-hoi-cac-chi-bo-truc-thuoc-nhiem-ky-2017-2020

Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức ...

Trong 03 ngày, từ ngày 19 đến 21/4/2017 tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020.


Cong-tac-tuyen-truyen-bien-dao-nam-2017

Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/BTGHU, ngày 10/3/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Kế hoạch số 363-KH/ĐU về triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017. Toàn văn nội dung kế hoạch như sau:


Thanh-lap-Chi-bo-truc-thuoc-Dang-bo-co-so-Ban-quan-ly-Khu-Kinh-te-tinh-

Thành lập Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Ban ...

Ngày 29/3/2017, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành các Quyết định thành lập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Kon Tum, gồm:


Ke-hoach-phat-trien-dang-vien-nam-2017

Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2017

Thực hiện Công văn số 718-CV/HU, ngày 03/03/2017 của Huyện ủy Ngọc Hồi về việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2017.


Ke-hoach-phat-huy-uu-diem-khac-phuc-sua-chua-khuyet-diem-sau-kiem-diem-danh-gia-chat-luong-TCCS-Dang

Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa ...

Nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan; xây dựng cơ quan, các đoàn thể vững mạnh toàn diện; phấn đấu năm 2017 Đảng bộ đạt TCCS Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi tại Thông báo số 346-TB/HU, ngày 10/2/2017 về kết quả phân loại TCCS Đảng năm 2016. Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) đã xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCS Đảng năm 2016, với những nội dung sau:


Tham-chuc-Tet-cac-to-chuc-ca-nhan-nhan-dip-Tet-Nguyen-dan-Dinh-Dau-2017

Thăm, chúc Tết các tổ chức, cá nhân nhân dịp ...

Ngày 19/01 đồng chí Phạm Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ cấp ủy tỉnh tại Huyện Ngọc Hồi đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công chức và các đối tượng chính sách, người có công tiêu biểu xã Đăk Ang. Cùng đi với đoàn có đồng Châu Ngọc Lân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi.


Hoi-nghi-kiem-diem-tu-phe-binh-va-phe-binh-danh-gia-phan-loai-chat-luong-TCCS-Dang-va-dang-vien-nam-2016

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; ...

Căn cứ Văn bản số 571-CV/HU ngày 09/11/2016 của Huyện ủy Ngọc Hồi về việc kiểm điểm tự phê bình; đánh giá, phân loại chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm 2016; Văn bản số 609-CV/HU ngày 29/11/2016 của Huyện ủy Ngọc Hồi về việc bổ sung kiểm điểm năm 2016. Ngày 16/12, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm 2016.


Thong-bao-ve-viec-tham-du-Hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-Chi-thi-so-05-CT-TW-ngay-15-5-2016-cua-Bo-Chinh-tri-khoa-XII

Thông báo về việc tham dự Hội nghị học tập, q ...

Thông báo về việc tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Xem Thông báo tại đây!


Ke-hoach-tuyen-truyen-kỷ-niẹm-70-nam-Ngay-toan-quoc-khang-chien-19-12-1946-19-12-2016-

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày t ...

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan về truyền thống yêu nước, lịch xử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; khẳng định chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến là quyết định đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần củng cố, bồi đắp nhiềm tin của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng. Thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục để khơi dậy niềm tin, tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc tỏ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.


Thong-tin-tuyen-truyen-Ky-niem-25-nam-Ngay-thanh-lap-huyen-Ngoc-Hoi

Thông tin, tuyên truyền Kỷ niệm 25 năm Ngày t ...

Thực hiện Công văn số 98-CV/BTGHU, ngày 12/9/2016 của Ban Tuyên giáo giáo Huyện uỷ về việc thông tin, tuyên truyền Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập huyện Ngọc Hồi (15/10/1991-15/10/2016). Ngày 20/9/2016, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Văn bản số 272-CV/ĐU về việc việc thông tin, tuyên truyền Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập huyện Ngọc Hồi (15/10/1991-15/10/2016).


Ke-hoach-tuyen-truyen-ve-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung

Kế hoạch tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và p ...

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/BTGTU ngày 05/7/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 29/7/2016 của Huyện ủy Ngọc Hồi về tuyên truyền quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ngày 19/8/2016, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) ban hành Kế hoạch số 260KH/ĐU về việc triển khai công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nội dung kế hoạch:


Chuong-trinh-thuc-hien-Nghi-quyet-Dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-XII-cua-Dang

Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại ...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chương trình của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Ngọc Hồi về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngày 10/8/2016, Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Chương trình số 247-CTr/ĐU về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nội dung Chương trình như sau:


Pho-Truong-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh-tham-va-tang-qua-doi-tuong-chinh-sach-tai-xa-Dak-Ang-huyen-Ngoc-Hoi

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thăm ...

Nhân Kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016). Sáng ngày 27/7, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh do đồng chí Đặng Ngọc Thuận – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban đã đến thăm, tặng quà 05 đối tượng chính sách, người có công tại xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi.