TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GDPL


-Dieu-kien-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-to-chuc-hanh-chinh

* Điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.


-Ngung-tam-nhap-tai-xuat-go-rung-tu-nhien-tu-Lao-va-Campuchia

* Ngừng tạm nhập, tái xuất gỗ rừng tự nhiên t ...

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.


-Quy-dinh-chinh-sach-dieu-chinh-luong-huu-doi-voi-lao-dong-nu

* Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đố ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.


-Bo-sung-truong-hop-tinh-gian-bien-che

* Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.


Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-9-2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018

Sửa đổi điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018.


-De-xuat-thu-tuc-bien-phong-dien-tu

* Đề xuất thủ tục biên phòng điện tử

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.


-Quy-dinh-moi-ve-quan-ly-no-cua-chinh-quyen-dia-phuong

* Quy định mới về quản lý nợ của chính quyền ...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương, trong đó phát hành trái phiếu được quy định là một trong những hình thức vay của chính quyền địa phương


-Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-6-nam-2018

* Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6 năm 2 ...

Xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân; Nhiều ưu đãi với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; chủ đầu tư phải trả chi phí phá dỡ nhà sai phép;... là chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2018.


-Chinh-sach-ve-linh-vuc-ke-toan-kiem-toan-co-hieu-luc-tu-thang-5-2018

* Chính sách về lĩnh vực kế toán, kiểm toán c ...

Tẩy xóa chứng từ kế toán bị phạt đến 5 triệu đồng


-Huong-dan-moi-ve-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-ke-toan-truong

* Hướng dẫn mới về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế ...

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn; cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập; cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo mục tiêu chính trị - xã hội cụ thể.


De-xuat-8-loai-cong-trinh-duoc-mien-giay-phep-xay-dung

Đề xuất 8 loại công trình được miễn giấy phép ...

Bộ Xây dựng đang đề xuất dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị. Trong đó, đề xuất 8 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng.


-Tam-ung-ngan-quy-Nha-nuoc

* Tạm ứng ngân quỹ Nhà nước

UBND tỉnh được tạm ứng ngân quỹ Nhà nước nhưng phải cam kết sử dụng đúng mục đích và phải hoàn trả chậm nhất vào ngày 31-12 của năm phát sinh đề nghị tạm ứng và các cam kết khác.


-8-chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-2-2018

* 8 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2 ...

Quy định về chữ ký số trên văn bản điện tử trong CQNN; Thay đổi yêu cầu tỷ lệ bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung; Hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông; Xác định dự toán chi phí tư vấn đầu tư phát triển đô thị;... ;là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2018.


-Tieu-chi-danh-gia-ket-qua-thuc-hanh-tiet-kiem-trong-chi-thuong-xuyen

* Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết ki ...

Việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên hàng năm dựa trên chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ hàng năm.


Bo-quy-dinh-co-che-chinh-sach-tai-chinh-doi-voi-khu-kinh-te-cua-khau

Bỏ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối ...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 01/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.


Nghi-dinh-139-2017-ND-CP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung

Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy đị ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.


-Nhung-Bo-luat-Luat-co-hieu-luc-tu-ngay-01-thang-01-nam-2018

* Những Bộ luật, Luật có hiệu lực từ ngày 01 ...

Từ ngày 01/01/2018, 02 Bộ luật và 09 Luật sẽ có hiệu lực thi hành, gồm: Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015; Luật tổ chức các cơ quan điều tra hình sự 2015; Bộ Luật hình sự 2015; Bộ Luật tố tụng hình sự 2015; Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017; Luật quản lý ngoại thương 2017; Luật du lịch 2017; Luật trợ giúp pháp lý 2017; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 10/2015/QH13; Luật quản lý sử dụng tài sản công 2017.


-Cong-trinh-von-nha-nuoc-phai-su-dung-vat-lieu-xay-khong-nung

* Công trình vốn nhà nước phải sử dụng vật li ...

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Trong đó nêu rõ quy định những công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung.


-CHINH-SACH-MOI-Dieu-chinh-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc

* CHÍNH SÁCH MỚI: Điều chỉnh thu tiền thuê đấ ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.


-VAN-BAN-MOI-Quy-dinh-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh

* VĂN BẢN MỚI: Quy định rà soát, đánh giá thủ ...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-VPCP Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.