TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


Quyết định về ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Quyết định về ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường


Ủy quyền xác nhận kế hoạch đăng ký BVMT

Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND TP.Kon Tum về Ủy quyền xác nhận kế hoạch đăng ký BVMT


Văn bản quy phạm pháp luật về đất đai

Danh mục một số văn bản liên quan


Văn bản quy phạm pháp luật về môi trường

Một số văn bản pháp lý về lĩnh vực môi trường