VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Tờ trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng Công trình: Quốc Môn cửa ...

Tờ trình phê duyệt thiết kế bản vẽ  thi công và Dự toán xây dựng Công trình: Quốc Môn  cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Công văn về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành

Công văn về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triể ...

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển". Tải về: File đính kèm.


Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017

Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 04/10

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 04/10. Tải về: File đính kèm.


Thu hồi Quyết định số 73/QĐ-BQLKKT, ngày 15/3/2016 của Ban quản lý Khu kinh tế

Thu hồi Quyết định số 73/QĐ-BQLKKT, ngày 15/3/2016 của Ban quản lý Khu kinh tế. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả triển khai kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 98 tại Thôn ...

Báo cáo kết quả triển khai kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 98 tại Thông báo 03/TB-BCĐ. Tải về: File đính kèm.


Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và chương trình công tác tháng 10

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và chương trình công tác tháng 10. Tải về: File đính kèm.


V/v: Bổ sung hồ sơ dự án của Cty Vinh Dung

V/v: Bổ sung hồ sơ dự án của Cty Vinh Dung. Tải về: File đính kèm.


V/v: thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Nhân Thành Bờ Y)

V/v: thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Nhân Thành Bờ Y). Tải về: File đính kèm.


V/v: thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Nhân Thành Bờ Y)

V/v: thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Nhân Thành Bờ Y). Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Công ty CP Đ ...

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Công ty CP Đăk Ri Pen). Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hộ kinh doan ...

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hộ kinh doanh nhà nghỉ Xuân Trình). Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty TNHH MTV ...

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty TNHH MTV Kinh doanh XNK Hoàng Anh Gia Lai). Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Dương ...

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty CP Dương Minh Châu). Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty TNHH Ngu ...

V/v: triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cty TNHH Nguyên Hồng Kon Tum). Tải về: File đính kèm.


Công văn về công tác quản lý đất đai, rừng trồng và chế biến lâm sản tại Khu I - KKT cửa k ...

Công văn về công tác quản lý đất đai, rừng trồng và chế biến lâm sản tại Khu I - KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo sơ kết 5 nam triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương về đảm bảo ...

 Báo cáo sơ kết 5 nam triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương về đảm bảo TTATGT. Tải về: File đính kèm.


Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiiệm đối ...

Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiiệm đối với công chức, viên chức thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý. Tải về: File đính kèm.