Tổ chức thực hiện Giao ước thi đua năm 2017

Nhằm thực hiện tốt các nội dung đã ký kết giữa các đơn vị trong khối, ngày 16/5/2017 Khối thi đua các cơ quan tham mưu và QLNN về Tài chính, Kinh tế, Kỹ thuật và Lâm nghiệp (gọi tắt Khối), do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm Trưởng khối đã thống nhất xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Giao ước thi đua năm 2017.

Nội dung phong trào thi đua trong năm đã bám sát 7 nội dung trong bản Giao ước thi đua của Khối đã được ký kết giữa các đơn vị trong Khôi như: 
1. Tổ chức quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
2. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội các cấp trong Khối và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Các đơn vị trong Khối tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; thực hiện tái cơ cấu kinh tế, tạo môi trường thuận lợi, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, có cơ chế chính sách huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
3. Nhận thức sâu sắc và có Kế hoạch thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên trong từng đơn vị của Khối thi đua. Xây dựng cơ quan, đoàn thể, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong, quy chế dân chủ cơ sở, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
4. Các đơn vị trong Khối triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020  gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Tăng cường quản lý tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Tham gia tích cực các nội dung và chỉ tiêu thi đua do UBND tỉnh phát động , và Kế hoạch kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ năm 2017 .
5. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, tổ chức có liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh của đơn vị mình nhằm góp phần cải thiện môi trường cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút ngày càng nhiều dự án đầu tư.
6. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy) về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới theo sự phân công của Tỉnh ủy. 
7. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng. Thực hiện chấm điểm theo 3 tiêu chí trong Bảng điểm thi đua vào dịp cuối năm để làm cơ sở bình xét, suy tôn các đơn vị thành viên trong Khối. Thực hiện tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 ./.
 

Văn phòng