Triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để tình trạng tham nhũng, lãng phí xảy ra tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, lao động trong cơ quan về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính; xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
- Đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Các nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong công tác PCTN:
1.1. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong thực hiện pháp luật:
Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan về thực hiện pháp luật và ban hành các văn bản hành chính cá biệt đối với những lĩnh vực, vấn đề dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Công khai, minh bạch thông tin quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng; công tác cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; các thông tin về chính sách, pháp luật...
1.2. Thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ:
- Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc rõ ràng, cụ thể; không để chồng chéo hoặc bỏ trống trong công tác quản lý nhà nước tại các KCN, Khu KTCK trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là khâu quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, chuyển ngạch, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ lãnh đạo, quản lý để xảy ra xảy ra tham nhũng, lãng phí, giảm sút uy tín, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; tiếp tục thực hiện chi trả qua tài khoản đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động; thực hiện quy định về việc kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
- Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công chức, công vụ, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, minh bạch tài sản, thu nhập, việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
- Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong việc cưới, việc tang, mừng nhà mới, nhận chức vụ, tổ chức sinh nhật, việc nhận bằng cấp, học vị, danh hiệu thi đua, khen thưởng...
- Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất liên chính, nâng cao nhận thức,  ý thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí.
1.3. Rà soát, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội tại KKT, KCN, bảo đảm công khai, minh bạch:
- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra công tác xây dựng, lập và thực hiện quy hoạch chi tiết tại KCN, Khu KTCK; thực hiện nghiêm túc việc công khai các quy hoạch và kế hoạch thực hiện.
- Tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL về đất đai, tài nguyên, tài chính ... nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí.
- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch. Trước mắt tập trung rà soát, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cho phù hợp với các quy định của pháp luật mới ban hành; tiếp tục công khai, minh bạch các thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước tại KKT, KCN
1.4. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:
 - Chú trọng kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng diện tích đất đã được UBND tỉnh thu hồi giao cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để giao lại hoặc cho thuê lại; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; quản lý tài sản công; chi ngân sách; công tác tổ chức cán bộ;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch và bảo đảm sự liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là thủ trưởng cơ quan, các đơn vị trực thuộc; kiên quyết xử lý hành mọi hành vi tham nhũng, lãng phí, dung túng, bao che tham nhũng, lãng phí  hoặc cản trở công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
1.5. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của quần chúng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:
Tiếp tục nâng cao nhận thức gắn với vận động quần chúng tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó các tổ chức đoàn thể trong cơ quan (Công đoàn, Đoàn thanh niên) đóng vai trò nòng cốt.
2. Các nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong công tác THTK, CLP:
2.1. Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ trương, chính sách của của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan:
- Văn phòng BQL phối hợp với Tổ Biên tập Trang TTĐT của cơ quan cập nhật, chuyển tải, phổ biến các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan (Thời gian thực hiện: Thường xuyên).
- Thủ trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp với tổ chức đoàn thể quán triệt đầy đủ những quy định có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị (Thời gian thực hiện: Thường xuyên).
2.2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính:
- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu: Lập, trình thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước: Phòng Kế hoạch Tổng hợp chủ trì phối hợp với Văn phòng và các phòng, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện. (Thời gian thực hiện: Thường xuyên).
- Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí liên quan đến thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp: 
+ Đối với các thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-CT, ngày 13/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh: Văn phòng (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa) phối hợp với các Phòng, đơn vị tham mưu báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung. (Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III/2017).
+ Đối với các thủ tục hành chính trong hoạt động XNC, XNK tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có kế hoạch cụ thể phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện.
2.3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước:
- Quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư từ nguồn vốn NSNN. Thực hiện rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư theo mục tiêu ưu tiên đầu tư. Đề xuất bố trí vốn cho các công trình có hiệu quả, dự án trọng điểm, cấp bách; điều chuyển vốn đối với các công trình, dự án không hiệu quả, chậm triển khai...; có biện pháp khác phục ngay những tồn tại trong quản lý nguồn vốn đầu tư  xây dựng công trình, nhất là việc hoàn ứng, thu hồi tiền nhà thầu tạm ứng Dự án công trình:  Phòng KHTH phối hợp với BQL dự án, Công ty Đầu tư PTHT KKT tỉnh tham mưu thực hiện. (Thời gian thực hiện: Tthường xuyên).
- Chú trọng chất lượng công tác quy hoạch chi tiết nhằm bảo đảm tính nhất quán, đồng bộ, gắn kết giữa các loại quy hoạch, tránh tình trạng chồng chéo, chậm tiến độ gây lãng phí: Ban quản lý Dự án tham mưu thực hiện. (Thời gian thực hiện: Thường xuyên).
2.4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công và công trình phúc lợi công cộng:
- Rà soát, tổng hợp, đánh giá diện tích đất, trụ sở làm việc của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, đề xuất bố trí sử dụng hiệu quả, đúng chế độ, định mức: Phòng Kế hoạch Tổng hợp phối hợp với Văn phòng BQL tham mưu thực hiện. (Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III/2017).
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong KKT, KCN bảo đảm việc sử dụng đúng mục đích, hiệu quả: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng tham mưu (Thời gian: Thực hiện thường xuyên).
2.5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất:
- Tăng cường quản lý diện tích đất đã được UBND tỉnh giao cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để giao lại, cho thuê , bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, tránh lãng phí; đôn đốc các nhà đầu tư, doanh nghiệp sớm đưa diện tích đất đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh giao lại hoặc cho thuê đi vào sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; kiên quyết thu hồi những diện tích đất mà nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng quá 12 tháng liền, chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng hoặc sử dụng không đúng mục đích: Phòng Quản lý TNMT phối hợp với Phòng Quản lý QHXD tham mưu thực hiện. (Thời gian thực hiện: Thường xuyên). 
- Chú trọng đúng mức công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công tác quản lý quy hoạch. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra thực địa diện tích đất nằm trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đặc biệt là quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không có giấy phép xây dựng, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai : Phòng Quản lý QHXD tham mưu thực hiện. (Thời gian thực hiện: Thường xuyên).
2.6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đào tạo, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị:
Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy định về cải cách chế độ công vụ, công chức. Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc của cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc. Rà soát, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với năng lực chuyên môn, ngành nghề đào tạo để phát huy năng lực, sở trường. Cụ thể hóa Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị trực thuộc, cá nhân công chức, viên chức để làm cơ sở xem xét khen thưởng hoặc kỷ luật kịp thời, nghiêm minh: Văn phòng BQLKKT tỉnh tham mưu. (Thời gian thực hiện: Tthường xuyên).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Các Phòng, đơn vị trực thuộc:  Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nội dung kế hoạch.
2. Văn phòng BQL Khu kinh tế tỉnh:  Theo dõi, đôn đốc các Phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu tổng hợp, báo cáo kết quả về Tỉnh ủy (quan Ban Nội chính Tỉnh ủy), UBND tỉnh theo quy định./.

Văn phòng