Ủy quyền đối với các dự án đầu tư xây dựng

Ngày 17/7/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-BQLKKT về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư.

Theo đó, Ủy quyền cho Ban Quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư, như sau: Xây dựng kế hoạch công tác, tiến độ thực trình Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xem xét, phê duyệt làm cơ sở tổ chức thực hiện; Tham mưu cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh về công tác thu hồi đất, giao đất của dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Trực tiếp phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; rà phá bom mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thực hiện dự án; Lập dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư trình Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt; Thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu về lựa chọn nhà thầu trình Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt; Trực tiếp thương thảo, ký kết hợp đồng xây dựng, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Tổ chức lập nhiệm vụ thiết kế, phương án kỹ thuật khảo sát trình Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt; Tham mưu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh về nội dung lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch; Tổ chức lập dự toán chi phí khảo sát và lập quy hoạch tham mưu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt; Tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quy định quản lý quy hoạch tham mưu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt; Tổ chức nghiệm thu kết quả khảo sát, hồ sơ dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế công trình và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tham mưu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; Trực tiếp quản lý chất lượng thi công công trình từ khi khởi công đến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ; Lập báo cáo thi công công trình, hoàn thành công trình để tham mưu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trình cấp có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định; Lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo định kỳ báo cáo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh theo quy định; Tổ chức lập quy trình bảo trì công trình xây dựng trình Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt; Lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để tham mưu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt; Quản lý công tác bảo hành công trình xây dựng theo quy định; Lưu trữ hồ sơ dự án theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

BBT