Ủy quyền xác nhận kế hoạch đăng ký BVMT

Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND TP.Kon Tum về Ủy quyền xác nhận kế hoạch đăng ký BVMT