V/v: Bổ sung hồ sơ dự án của Cty Vinh Dung

V/v: Bổ sung hồ sơ dự án của Cty Vinh Dung. Tải về: File đính kèm.