V/v: phân công công chức năm tình hình xã kết nghĩa Đăk Ang

Thông báo phân công công chức năm tình hình xã kết nghĩa Đăk Ang. Tải về: File đính kèm.