Văn bản quy phạm pháp luật về môi trường

Một số văn bản pháp lý về lĩnh vực môi trường

STT

Số/Ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Tải về

01

55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường

23/06/2014

Tải về

02

18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

14/02/2015

Tải về

03

19/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

14/02/2015

Tải về

04

26/2015/TT-BTNMT

Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

28/05/2015

Tải về

05

27/2015/TT-BTNMT

Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

29/05/2015

Tải về

06

35/2015/TT-BTNMT

Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

30/06/2015

Tải về

07

36/2015/TT-BTNMT

Về quản lý chất thải nguy hại

30/06/2015

Tải về