Post

Điểm mới 04 Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

1. Tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực, thay thế cho Nghị định 72/2018/NĐ-CP.

Theo đó mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng lên là 1.490.000 đồng/tháng (hiện hành là 1.390.000 đồng/tháng).

Ngoài ra, mức lương cơ sở này sẽ được dùng làm căn cứ:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Top page Desktop