Post

Ban quản lý Khu kinh tế: Chuyển biến tích cực sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum bước đầu được tinh gọn, giảm các đầu mối; Tổ chức bộ máy được gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao, phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn trong mỗi cán bộ, công chức.

Post

Giá trị và ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua Di chúc

Sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị định hướng, 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững.

Top page Desktop