bao-cao-danh-gia-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-tien-luong-thu-nhap-nha-o-cua-nguoi-lao-dong-6-thang-dau-nam-2017

Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động 6 tháng đầu năm 2017. Tải về: File đính kèm.

Top page Desktop