bao-cao-ve-lao-dong-viec-lam-nam-2018

Báo cáo về lao động, việc làm năm 2018

Báo cáo về lao động, việc làm năm 2018

Article

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm.

Ban quản lý khu kinh tế Báo cáo tình hình sử dụng lao động và tình hình thay đổi lao động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được giao quản lý năm 2018.

Xem biểu mẫu kèm theo báo cáo tại đây!

Top page Desktop