Post

Thông báo đăng ký tham gia kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm ...

Căn cứ văn bản số 788/SLĐTBXH-DN ngày 07/6/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc đề nghị đăng ký tham gia kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông tin đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La biết, đăng ký tham gia như sau:

Post

Điều kiện giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chỉ thực hiện đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp trên được giao kinh phí cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Post

Báo cáo về lao động, việc làm năm 2018

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm.

Post

Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin theo định kỳ.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ĐắkLa tỉnh Kon Tum, để nắm bắt tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tình hình chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan như: Bộ luật Lao động, các khoản trích nộp, .v.v. tiếp nhận những kiến nghị của doanh nghiệp để tổng hợp, đánh giá làm cơ sở dữ liệu phục vụ nhiệm vụ báo cáo các Bộ, Ngành, UBND tỉnh và các đơn vị  liên quan. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện một số báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ như sau:

Kế hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2015-2020 của Ban Quản lý Kh...

Thực hiện Quyết định sô 111/QĐ-UBND, ngày 19/10/2011, về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020. Để triển khai quy hoạch có hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực đã qua đào tạo, phục vụ cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu kinh tế và sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh trong những năm tới. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum xây dựng xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020, với các nội dung như sau:

Top page Desktop