Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế m...

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Quyết định số 51/QĐ-BQLKKT ngày 17/2/2016 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Kiên toàn lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Top page Desktop