che-do-bao-cao-cung-cap-thong-tin-theo-dinh-ky

Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin theo định kỳ.

Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin theo định kỳ.

Article

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ĐắkLa tỉnh Kon Tum, để nắm bắt tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tình hình chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan như: Bộ luật Lao động, các khoản trích nộp, .v.v. tiếp nhận những kiến nghị của doanh nghiệp để tổng hợp, đánh giá làm cơ sở dữ liệu phục vụ nhiệm vụ báo cáo các Bộ, Ngành, UBND tỉnh và các đơn vị  liên quan. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện một số báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ như sau:

1. Thực hiện các Báo cáo định kỳ:

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 518/BQLKKT-QLTH ngày 09/11/2015 về việc Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, có kèm theo các biểu mẫu và đã đến các doanh nghiệp để thực hiện báo cáo. Đồng thời đăng tải lên Website: kkt-kontum.gov.vn         Doanh nghiệp, Lao động         Chế độ Báo cáo. Đề nghị các Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện báo cáo theo Mẫu, Thời gian theo từng loại hình doanh nghiệp cho phù hợp.

2. Cung cấp thông tin báo cáo:

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các doanh nghiệp cung cấp thông tin theo mẫu (Kèm phụ lục Thông tin báo cáo) gửi về phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để tổng hợp, báo cáo gấp. Thời hạn các doanh nghiệp gửi Thông tin báo cáo là trước ngày 14/4/2017.

Đối với doanh nghiệp, dự án mới đi vào hoạt động (từ tháng 4 năm 2016 đến nay), thực hiện báo cáo theo mẫu (Kèm phụ lục Thông tin báo cáo) đồng thời đề nghị photo cung cấp một số giấy tờ liên quan đến Hồ sơ pháp lý của Công ty (Chủ dự án), Hồ sơ quy định về điều kiện kinh doanh theo từng dự án hoặc ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Mọi báo cáo, hồ sơ doanh nghiệp xin gửi về: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; Địa chỉ: Khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Tải biểu mẫu báo cáo tại đây!

Tải Phụ lục biểu mẫu báo cáo tại đây!

Top page Desktop