Giới thiệu về Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh

Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh được thành lập theo Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Công ty ĐTPTHT KKT tỉnh thực hiện theo Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh:

1. Chức năng:

- Quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng và cho thuê lại các cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các KCN (gọi chung là Khu kinh tế) đã được đầu tư xây dựng.

- Tổ chức sản xuất, cung ứng các dịch vụ công ích phục vụ cho các nhu cầu phúc lợi công cộng của nhà nước trên Khu kinh tế do nhà nước đặt hàng.

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tiện ích trong khu kinh tế; được huy động mọi nguồn vốn đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng tại Khu kinh tế nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp theo quy định pháp luật.

- Các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh, BQLKKT tỉnh có giao bổ sung

2. Quyền hạn:

- Tiếp nhận vốn của Ngân sách Trung ương hỗ trợ, vốn cửa ngân sách tỉnh cấp hàng năm; được giao vốn nhà nước từ phần giá trị vốn nhà nước đã đầu tư để làm vốn đối ứng vay đầu tư và các hoạt động dịch vụ phụ vụ khu, cụm công nghiệp từ lập quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư từ các nguồn vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng; tổ chức quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư.

- Được bảo lãnh vay các nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong và ngoài nước; vay các nguồn hỗ trợ phát triển đầu tư của nhà nước, vốn tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc, vốn vay ưu đãi của quỹ hỗ trợ phát triển địa phương theo các quy định hiện hành để thực hiện nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong các khu, cụm công nghiệp.

- Được sử dụng 100% chi phí quản lý dự án từ các dự án đầu tư xây dựng và các khoản thu từ các hoạt động khác để trang trãi cho các hoạt động của Công ty.

3. Tổ chức bộ máy của Công ty gồm:

- Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

- Bộ máy giúp việc của Công ty gồm 03 phòng:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính;

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính;

+ Phòng Kỹ thuật – Quản lý Dự án.

 

Top page Desktop