Danh bạ BQL Khu kinh tế

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được quy định tại Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh, theo Quyết định này, tổ chức bộ máy Ban Quản lý gồm: Văn phòng Ban quản lý, 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

LÃNH ĐẠO BAN:

1. Ông Phạm Thanh Hà

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, kiêm Trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Điện thoại:  0935.077.999.

- Email: phamthanhhakontum@gmail.com

2. Ông Vũ Mạnh Hải

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban thường trực

- Điện thoại: 0903.556.677

- Email: vumanhhaikt@gmail.com

3. Ông Đặng Ngọc Thuận

- Chức vụ: Phó Trưởng ban kiêm Chánh Văn phòng BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y

- Điện thoại: 0914.017.850

- Email: ngocthuanckqt@gmail.com

4. Ông Huỳnh Quốc Trung

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Điện thoại: 0935.628.579

- Email: hqtrungbql@gmail.com

I. VĂN PHÒNG

1. Ông Lưu Đình Cầu

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0905.446.499, 0934.916.868

- Email: ldinhcau@gmail.com

2. Ông Đào Nguyên Hòa

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng.

- Điện thoại: 0988.793.823

- Email: bantcdtvxbql@gmail.com

3. Ông Nguyễn Thanh Dao

- Chức vụ:  Phó Chánh Văn phòng, Tổ Trưởng Tổ một cửa

- Điện thoại: 0905.325.556

-  Email: thanhdao83@gmail.com

II. PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP

1. Ông Phùng Chí Đính

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0935.220.267

- Email: pcdinh.kkt@gmail.com

2. Ông Võ Đình Sanh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

-  Điện thoại: 0905.107.426

- Email: vdinhsanh@gmail.com

III. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ:

1. Ông Vũ Trọng Đại

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0905.099.779

- Email: vutrongdaibqlkkt@gmail.com

2. Ông Trương Văn Tố

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0914.102.471

- Email: truongvanto.kkt@gmail.com

3. Ông Hoàng Văn Kiều

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0914.223.007

- Email: hoangvankieubqlkktkt@gmail.com

IV. PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG:

1. Ông Trần Trung Tuyến

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại:  0977.706.999

- Email: tuyen507@gmail.com

2. Ông Huỳnh Công Ân

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0983.336.603

- Email: congan6603@gmail.com

3. Bà Ngô Thị Hồng Hạnh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0905.506.799 

V. BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y

 1. Ông Tô Cao Sơn

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0976.730.588

- Email: sontkslh@gmail.com

2. Ông Vũ Văn Chừng

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0905.746.981

- Email: vvchungckby@gmail.com

VI. CÔNG TY ĐTPTHT KHU KINH TẾ TỈNH

1. Ông Thái Thanh Bình

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0982.590.005 

- Email: thaithanhbinh72@gmail.com

2. Ông Nguyễn Thanh Đoan

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0905.528.441

- Email: tdoankt@gmail.com

3. Ông Trần Quang Nghĩ

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0772579990

- Email: nghiban2@gmail.com

 

Top page Desktop