BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT

Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng ban BQL Khu kinh tế tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Đào Nguyên Hòa - Phó Chánh Văn phòng: Phó Trưởng ban;

3. Ông Lê Văn Quyền - Phó Trưởng phòng QLĐT: Thành viên.

Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 145/QĐ-BQLKKT ngày 10/8/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Ban Quản lý Khu kin...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tại Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 31/12/2009. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Kon Tum; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC KKT

LÃNH ĐẠO BQLKKT TỈNH

1. Ông Phạm Thanh Hà

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, kiêm Trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y .

- Email: phamthanhhakontum@gmail.com

2. Ông Vũ Mạnh Hải

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Thường trực

- Điện thoại: 0903556677

- Email: vumanhhaikt@gmail.com

3. Ông Đặng Ngọc Thuận

- Chức vụ: Phó Trưởng ban kiêm Chánh Văn phòng BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y

- Điện thoại: 0914017850

- Email: ngocthuanckqt@gmail.co

4. Ông Huỳnh Quốc Trung

- Chức vụ: Phó Trưởng ban.

- Điện thoại: 0935628579

- Email: hqtrungbql@gmail.com

Post

TỔNG QUAN VỀ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ; là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, khu công nghiệp Hòa Bình, khu công nghiệp Đăk Tô và cụm công nghiệp Đăk La

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Quản lý ...

Vị trí, chức năng

1. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban quản lý Khu kinh tế) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La trên địa bàn tỉnh Kon Tum; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La; thực hiện cơ chế hành chính “một cửa tại chỗ”.

2. Ban quản lý khu kinh tế chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La.

3. Ban quản lý khu kinh tế có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Post

Giới thiệu về tỉnh Kon Tum

Từ một làng nhỏ của người Bana cạnh dòng sông Đăkbla, đồng bào các dân tộc Xơ Đăng, Bana, Gia Rai, Jẻ - Triêng, Brâu, Rơ Măm,... đến tụ cư, sinh sống, cho đến vị thế quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của mảnh đất Tây Nguyên bao la, hùng vĩ,... mảnh đất Kon Tum đã trải qua biết bao biến động và thăng trầm với nhiều lần thay đổi tên gọi và địa giới hành chính. Ngược dòng thời gian, tìm hiểu về những giai đoạn lịch sử mà Kon Tum đã đi qua, càng thấy trân trọng hơn ý chí, nghị lực, lòng quả cảm và sức mạnh nội lực của đất và người nơi đây trong hành trình vươn lên cùng đất nước.

Top page Desktop