ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2017

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Article

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/HU, ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (Đảng ủy BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 24-KH/TU của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 33-KH/HU, ngày 09/11/2016 của Huyện ủy Ngọc Hồi và Kế hoạch số 302-KH/ĐU, ngày 29/11/2016 của Đảng ủy BQLKKT tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua. Tạo ra phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, thúc đẩy việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; kịp thời phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ; làm cơ sở cho việc phân tích đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017. 
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghiêm túc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong thực tiễn. Gắn việc triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, các phong trào, các cuộc vận động khác.
- Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện của đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là vai trò của đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể. Coi việc kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước chi bộ, cơ quan, đơn vị là công việc thường xuyên của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị thành công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động.
II. Nội dung:
Tiếp tục quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 04/4/2017 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 52-KH/HU, ngày 18/4/2017 của Huyện ủy; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được đề ra theo Kế hoạch số 302-KH/ĐU, ngày 29/11/2016 của Đảng ủy BQLKKT tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nội dung sau:
1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề năm 2017: 
- Tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên nhận thức sâu sắc nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
- Xây dựng Kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
* Cơ quan thực hiện: Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
* Thời gian thực hiện: Tháng 04/2017 (Đã hoàn thành).
2. Xác định một số nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc trong cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, giải quyết nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tình trạng cán bộ, công chức quan liêu, thiếu trung thực, vô kỷ luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích; nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc, nói đi đôi với làm, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính trong cơ quan.
- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, cơ quan, đơn vị, trở thành công việc thường xuyên, với các hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện NQTW4-khóa XII. Đề cao tinh thần tự giác, nêu gương, trung thực, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Kết luận số 1663-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
- Biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu các Chi bộ trực thuộc ít nhất có 01 mô hình hiệu quả và 01 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Trên cơ sở các nội dung được xác định trong Kế hoạch số 302-KH/ĐU, ngày 29/11/2016 của Đảng ủy BQLKKT tỉnh và nội dung Kế hoạch này, các Chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể, lãnh đạo cơ quan, đơn vị lựa chọn những nội dung trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2017.
* Cơ quan thực hiện:  Đảng uỷ BQLKKT tỉnh chỉ đạo triển khai; các Chi bộ trực thuộc, cơ quan, các đoàn thể (Công đoàn và Đoàn thanh niên) thực hiện.
* Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.
3. Giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và thể hệ trẻ. 
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan
- Chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động Đoàn cơ sở, đồng thời phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình học tập, bồi dưỡng
* Cơ quan thực hiện: Đảng uỷ BQLKKT tỉnh chỉ đạo triển khai; Chi ủy các Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.
* Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.
4. Phối hợp, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền:
- Tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng về các phong trào hoạt động cách mạng hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương những gương điển hình, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Trang TTĐT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường thời lượng tin, bài về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
* Cơ quan thực hiện: Các Chi bộ trực thuộc; lãnh đạo cơ quan, các Phòng, đơn vị; Ban Biên tập Trang TTĐT cơ quan triển khai thực hiện.
* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
8. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
- Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào chương trình kiểm tra, giám sát; đánh giá việc hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện NQTW4-khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đối với các Chi bộ trực thuộc.
- Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo quy định của cấp ủy cấp trên gắn với kỷ niệm Ngày sinh nhật của Bác.
* Cơ quan thực hiện: Đảng uỷ BQLKKT tỉnh chỉ đạo; UBKT Đảng ủy tham mưu, Chi ủy các Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể triển khai thực hiện.
* Thời gian thực hiện: Công tác kiểm tra giám sát thực hiện thường xuyên; công tác sơ kết, đánh giá theo Kế hoạch của cấp ủy cấp trên.
III. Tổ chức thực hiện:
- Trên cơ sở Kế hoạch này, Chi ủy các Chi bộ trực thuộc, Ban chấp hành các đoàn thể, lãnh đạo cơ quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình. 
- Cấp uỷ và đồng chí Bí thư các Chi bộ chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung theo kế hoạch; đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
- Trong quá trình triển khai thực hiện cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực. 
- Căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy BQLKKT tỉnh sẽ có những chỉ đạo hoặc điều chỉnh, sửa đổi Kế hoạch cho phù hợp với tình hình và thông báo, hướng dẫn đến các Chi bộ triển khai./.

Văn phòng
 

Top page Desktop