ke-hoach-phat-trien-dang-vien-nam-2017

Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2017

Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2017

Article

Thực hiện Công văn số 718-CV/HU, ngày 03/03/2017 của Huyện ủy Ngọc Hồi về việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2017.

Trên cơ sở Kế hoạch số 107-KH/ĐU, ngày 15/10/2015 của Đảng ủy BQLKKT tỉnh về kế hoạch phát triển đảng viên, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng uỷ BQLKKT tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Xác định công tác phát triển Đảng là việc làm thường xuyên, quan trọng trong công tác Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; duy trì và nâng cao chất lượng đảng viên.
2. Trong công tác phát triển Đảng cần thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, tiêu chuẩn theo Điều lệ Đảng quy định; phải chú trọng phát triển cả về chất lượng, số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ thường xuyên lãnh đạo công tác tư tưởng, giáo dục chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC, LĐ cơ quan nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng; ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên mới, để các quần chúng có động cơ phấn đấu và tự nguyện vào Đảng.
2. Căn cứ vào quá trình bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng tại Chi bộ, Chi ủy các Chi bộ có kế hoạch tạo nguồn; phân công đảng viên giáo dục, theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho quần chúng tích cực phấn đấu, học tập và giới thiệu cho Đảng; tiến hành lập danh sách quần chúng tham gia học lớp nhận thức về Đảng và danh sách quần chúng ưu tú đề nghị kết nạp Đảng gửi về Đảng ủy BQLKKT tỉnh theo kế hoạch.
3. UBKT Đảng ủy BQLKKT tỉnh tham mưu Đảng ủy theo dõi việc thực hiện các quy trình quy định về công tác phát triển đảng viên gắn với công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, trung thực, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém trong công tác tạo nguồn, giáo dục và kết nạp đảng viên nhằm từng bước nâng cao chất lượng đảng viên.
III. DỰ KIẾN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG NĂM 2017:
1. Tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giáo dục chủ nghĩa yêu nước: Theo Kế hoạch của Huyện ủy và Kế hoạch mở lớp của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ngọc Hồi. 
Ngoài số quần chúng đã tham dự học các lớp bồi dưỡng trước đây, các Chi bộ trực thuộc có thể rà soát, lập danh sách quần chúng mới (đảm bảo về thủ tục), gửi về Đảng ủy BQLKKT tỉnh để đăng ký dự học.
Số lượng dự kiến: 04 đồng chí.
2. Giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp: 04 đồng chí. 
3. Dự kiến kết nạp đảng viên mới: Năm 2017 phấn đấu kết nạp đảng cho ít nhất 03 đồng chí trở lên.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Các Chi bộ trực thuộc có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo triển khai kế hoạch này trong các cuộc họp Chi bộ và phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy và đảng viên trong Chi bộ thực hiện các nội dung theo yêu cầu và xây dựng Kế hoạch thực hiện.
2. Các tổ chức đoàn thể phối hợp với lãnh đạo cơ quan có kế hoạch tạo nguồn và tạo mọi điều kiện cho quần chúng có ý thức phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Văn phòng
 

Từ khóa:

Top page Desktop