linh-vuc-tai-nguyen-moi-truong

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG: Thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 2.

 

STT

Tên thủ tục hành chính: 05 thủ tục

01

Giao đất, cho thuê đất (không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh).

02

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (áp dụng trường hợp ủy quyền theo khoản 4, Điều 32-Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).

03

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (áp dụng đối với trường hợp ủy quyền theo khoản 4, Điều 32-Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).

04

Đăng ký xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (áp dụng đối với trường hợp ủy quyền theo khoản 1, Điều 12-Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường).

05

Đăng ký xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (áp dụng đối với trường hợp ủy quyền theo khoản 2, Điều 12-Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường).

 

 

 

Từ khóa:

Top page Desktop