phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-dụ-án-san-xuat-vien-nen-nang-luong-tai-ccn-dak-la

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Sản xuất viên nén năng lượng tại CCN Đăk La

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Sản xuất viên nén năng lượng tại CCN Đăk La

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa mới ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Sản xuất viên nén năng lượng của Công ty TNHH Phúc Thịnh Kon Tum.

Theo đó, phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Sản xuất viên nén năng lượng được lập bởi Công ty TNHH Phúc Thịnh Kon Tum  tại vị trí lô D3, Cụm công nghiệp Đăk La. Quy mô: Diện tích: 15.500 m2 (trong đó diện tích đất xây dựng 8.000m2), Công suất: 8.182 m3 sản phẩm/năm, Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm (kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư dự án).

Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án: Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây:

- Tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành dự án.

- Có biện pháp xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đảm bảo theo các yêu cầu:

+ Xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; Xử lý nước thải sinh hoạt đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ Đảm bảo môi trường không khí xung quanh đạt QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; xử lý khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp; đảm bảo môi trường trong khu vực Dự án đạt Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế (tiêu biểu như: QCVN 24/2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc; QCVN 26/2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; QCVN 27/2016/BYT về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc).

+ Quản lý (thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý) chất thải rắn thông thường, nguy hại theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; độ rung đảm bảo đạt QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- Xây dựng các hạng mục của dự án theo đúng thiết kế cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bố trí khu vực lán trại công nhân, kho bãi tập kết nguyên vật liệu ở những nơi đảm bảo yêu cầu về an toàn về môi trường và phù hợp với quy hoạch tại địa phương trong suốt quá trình thi công, vận hành hoạt động.

- Xây dựng phương án và tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ đội ngũ công nhân thực hiện dự án nhằm đảm bảo an toàn trong thi công và ngăn chặn các hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực thực hiện Dự án.

- Lập và tổ chức thực hiện Phương án phòng chống sự cố về môi trường; trong quá trình hoạt động nếu phát hiện dấu hiệu hoặc xảy ra sự cố về môi trường thì cần phải ngăn chặn sự cố, dừng ngay các hoạt động của dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố, thông báo khẩn cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện Đăk Hà để phối hợp giải quyết.

- Thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường định kỳ và chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động, báo cáo kết quả giám sát về cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để theo dõi, kiểm tra.

BBT

Top page Desktop