quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế

Article

Ngày 28/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Theo đó, ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Khu kinh tế theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ đối với các lĩnh vực: Quản lý đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, lao động... Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo cơ chế hành chính “một cửa tại chỗ”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07/12/2018.

Xem Quyết định tại đây!

Top page Desktop