quyet-dinh-phan-cong-nhiem-vu-lanh-dao-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Ngày 10/01, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-BQLKKT về phân công nhiệm vụ của Trưởng ban và các Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế (sau đây gọi tắt là Trưởng ban) thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Trưởng ban phân công các Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế (sau đây gọi tắt là Phó Trưởng ban) chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Trưởng ban theo từng lĩnh vực công việc; theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế được phân công.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho các Phó Trưởng ban.

Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban, thay mặt Trưởng ban xử lý các công việc thuộc lĩnh vực được Trưởng ban phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trưởng ban về những công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

Trưởng ban phân công các phó Trưởng ban dự các cuộc họp thuộc lĩnh vực được công việc phụ trách, sau cuộc họp báo cáo kết quả để Trưởng ban biết, chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực công việc do Phó Trưởng ban khác phụ trách, theo dõi thì Phó Trưởng ban chủ trì chủ động phối hợp giải quyết. Khi giải quyết công việc nếu còn có ý kiến khác nhau, Phó Trưởng ban chủ trì báo cáo Trưởng ban xem xét quyết định.

Các vấn đề sau đây các Phó Trưởng ban báo cáo xin ý kiến Trưởng ban trước khi thực hiện: (1) Công tác tổ chức, cán bộ; (2) Công tác kế hoạch, tài chính, chương trình công tác trọng tâm hằng năm của cơ quan; (3) Công tác xúc tiến đầu tư, doanh nghiệp; (4) Công tác quản lý quy hoạch, tài nguyên, môi trường; (5) Công tác quản lý đầu tư, xây dựng; (6) Các văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh; (7) Các vấn đề lớn mà Phó Trưởng ban thấy cần thiết phải có ý kiến của Trưởng ban.

Căn cứ tình hình thực tế, Trưởng ban điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ của các Phó Trưởng ban đảm bảo thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban quản lý Khu kinh tế.

Xem Quyết định tại đây!

Từ khóa:

Top page Desktop