Post

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại KKT, KCN, CCN

Để tạo thuận lợi cho cho nhà đầu tư khảo sát thực địa tìm vị trí thực hiện dự án của các nhà đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được giao quản lý trên địa bàn tỉnh.

Post

Quỹ đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2008 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Post

Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với cán bộ công nhân viên chức cơ quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các KCN, KKT bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả, thiết thực, đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên, tạo một bước chuyển biến mới trong công tác BVMT.

Post

Ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2018

Căn cứ văn bản số 738/STNMT-CCBVMT, ngày 10/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:

Post

MÔI TRƯỜNG: Triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ...

Ngày 18/10, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Văn bản số 476/BQLKKT-TNMT về đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ra sự cố môi trường tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, KCN Hòa Bình và CCN Đăk La triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc, sự cố môi trường.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các nội dung sau:

Post

Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Nhằm tăng cường trách nhiệm của các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc BQL Khu kinh tế; các cơ sở SXKD trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đăk La trong việc thực hiện tốt công tác quản lý và BVMT, giảm thiểu việc phát thải khí nhà kính ra môi trường.

Post

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

Với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, ngày 14/9, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch về hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Post

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong KKT, KCN

Thực hiện công tác quản lý môi trường trên địa bàn KKT, các KCN, CCN được giao quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Văn bản số 342/BQLKKT-TNMT về đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở SXKD trong  KCN Hòa Bình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Post

Xử lý nước thải công nghiệp đối với các CSSX tại KCN Hòa Bình và Kh...

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả, thực hiện tốt việc xử lý, quản lý lượng nước thải phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các CSSX trong KCN Hòa Bình và KKT CKQT Bờ Y, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Văn bản số 63/BQLKKT-TNMT ngày 22/02/2017 yêu cầu các CSSX có phát sinh nước thải công nghiệp nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Top page Desktop