Thông báo và Quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần thức ăn chă...

- Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương tại CCN Đăk La, huyện Đăk Hà và giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý theo quy định. Xem Quyết định tại đây!

- Thông báo số 133/TB-STNMT ngày 23/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Xem Thông báo tại đây!

Post

Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Thực hiện Thông báo số 05/TB-UBND, ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc nghỉ nghỉ Lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 như sau:

Post

Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư

Ngày 25/8/2015, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư của 04 Dự án do nhà đầu tư không có khả năng thực hiện Dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư: 

Top page Desktop