Post

Thông báo họp kết luận giao ban cơ quan

Ngày 25/12/2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

Post

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 995/KH-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 3335/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018.

Post

CCN: Thu hút hơn 125 tỷ đồng đầu tư vào Cụm công nghiệp Đăk La

Cụm công nghiệp Đăk La là một cụm công nghiệp tập trung, đa ngành được hình thành nhằm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngòai tỉnh đầu tư, tạo việc làm cho lao động địa phương. Các ngành công nghiệp được định hướng phát triển đầu tư vào cụm công nghiệp gồm: chế biến nông lâm sản, thực phẩm; cơ khí nhỏ và TTCN; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến lâm sản và các nhóm ngành thích hợp khác.

Post

Thông báo kết luận họp giao ban cơ quan

Ngày 13/11 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

Post

Phát triển vật liệu xây không nung và chấm dứt sản xuất gạch xây đấ...

Tiếp tục triển khai lộ trình sử dụng gạch không nung, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 2732 yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng, tham mưu ban hành Kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh.

Post

Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thườngcủa nhà nước

Thực hiện Kế hoạch số 2770/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/10, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

Post

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, g...

Nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1872/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 47/KH-BQLKKT của BQLKKT tỉnh.

Post

ĐẦU TƯ: 12 tỷ đồng đầu tư tại Cụm công nghiệp Đăk La

Ban Quản lý Khu kinh tế vừa có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án “Nhà máy sản xuất ván lạng HK” của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Thương mại Vinh Dung tại Công nghiệp Đăk La.

Post

ĐẦU TƯ: Xây dựng Cửa hàng kinh doanh thương mại gỗ công nghiệp tại ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa có Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng cho Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Ngô Việt Phương (địa chỉ: Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) tại lô đất quy hoạch có ký hiệu TM3 thuộc Khu II - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, với diện tích: 9.306 m2.

Post

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế, khu công ...

Nhằm phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác QLNN bằng pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận, đóng góp ý kiến và sử dụng thông tin pháp luật; cung cấp văn bản QPPL, văn bản QLNN (không thuộc danh mục văn bản bí mật Nhà nước) và giải đáp những vấn đề pháp luật mà doanh nghiệp quan tâm nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Post

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIO- ETHANOL của Cô...

Ngày 22/8/2017, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-BQLKKT về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIO- ETHANOL và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 38221000 008 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp lần đầu ngày 25/8/ 2011 cho Công ty cổ phần Tấn Phát và hết hiệu lực kể từ ngày 22/8/2017.

Post

Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đ...

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Thực hiện Kế hoạch số 1827/KH-UBND, ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các mục tiêu sau:

Top page Desktop