thu-hoi-dat-cua-cong-ty-co-phan-thuc-an-chan-nuoi-thai-duong-tai-cum-cong-nghiep-dak-la-huyen-dak-ha

Thu hồi đất của Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương tại Cụm công nghiệp Đak La, huyện Đak Hà

Thu hồi đất của Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương tại Cụm công nghiệp Đak La, huyện Đak Hà

Article

Ngày 18/7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương tại Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà và giao cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý theo quy định.

 Theo đó, UBND tỉnh đã quyết định thu hồi diện tích 5,5 ha đất UBND tỉnh đã cho Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương thuê tại CCN Đăk La, huyện Đăk Hà và giao cho BQL Khu kinh tế tỉnh quản lý theo quy định.

Lý do thu hồi: Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương vi phạm quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, BQL Khu kinh tế, UBND huyện Đăk Hà và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác thu hồi này.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi, có trách nhiệm di dời các tài sản Công ty đã đầu tư ra khỏi diện tích đất đã thu hồi để bàn giao đất cho BQL Khu kinh tế tỉnh quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Xem Quyết định tại đây!

Tin: QHXD

Top page Desktop