vvtrien-khai-thuc-hien-cac-van-ban-chi-dao-cua-ubnd-tinh-so-tai-nguyen-va-moi-truong-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi

V/v:triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và môi trường; Sở lao động Thương binh và Xã hội

V/v:triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và môi trường; Sở lao động Thương binh và Xã hội

Article

BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với các văn bản sau:

- Công văn số 198/VP-KGVX, ngày 22/01/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon về việc thực hiện nghiêm việc đóng, nộp BHXH, BHYT, BHTN.

- Công văn số 140/STNMT-CCBVMT, ngày 22/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum về việc tiến độ hoàn thành xử lý nước thải đạt loại A và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên – Môi trường.

- Công văn số 108/SLĐTBXH-LĐTLBHXH, ngày 22/01/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai các quy định của Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

- Công văn số 119/ SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 22/01/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệSau khi nghiên cứu, nội dung các văn bản chỉ đạo đối với các Doanh nghiệp. Do vậy BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cập nhật các văn bản trên và  đăng tải trên trang thông tin điện tử của BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (tại địa chỉ Website: http://kkt-kontum.gov.vn).

Đề nghị các Doanh nghiệp truy cập để nghiên cứu kỹ nội dung và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp tại đơn vị mình.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các Doanh nghiệp gửi văn bản về BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua địa chỉ mail: an84kkt@gmail.com. để tổng hợp giải đáp hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo qui định của pháp luật./.

Top page Desktop