Post

Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin theo định kỳ.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ĐắkLa tỉnh Kon Tum, để nắm bắt tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tình hình chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan như: Bộ luật Lao động, các khoản trích nộp, .v.v. tiếp nhận những kiến nghị của doanh nghiệp để tổng hợp, đánh giá làm cơ sở dữ liệu phục vụ nhiệm vụ báo cáo các Bộ, Ngành, UBND tỉnh và các đơn vị  liên quan. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện một số báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ như sau:

Top page Desktop